em

Kunsverein, Coburg, 2008, fot. archiwum artystki

Kunsverein, Coburg, 2008, fot. archiwum artystki

Kunsverein, Coburg, 2008, fot. archiwum artystki

Kunsverein, Coburg, 2008, fot. archiwum artystki